Dňa 1.2.2017 sa stal účinným nový zákon č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. protischránkový zákon. Na základe uvedeného zákona vzniká povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) pre mnohé podnikateľské subjekty, najmä tie, ktoré získavajú finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov alebo sa zúčastňujú verejných obstarávaní. Partneri verejného sektora sú definovaní v § 2 ods. 1 písm. a) tohto zákona, pričom však jednotlivé definície nie sú celkom jednoznačné a vzhľadom na nedostatok aplikačnej praxe nie je zatiaľ v niektorých prípadoch úplne jasné kto má povinnosť zapísať sa do registra a kto nie. Problematickí sú napríklad prijímatelia priamych platieb v agrosektore, či výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov.
Vzhľadom na drakonické resp. až likvidačné sankcie (§ 13 zákona o RPVS) je odporúčané, aby sa do tohto registra zapísali všetci, ktorí dostávajú od štátu akúkoľvek pomoc podnikateľského charakteru presahujúcu nastavené finančné limity, ktoré predstavuje jednorázová suma 100.000,- Eur alebo suma 250.000,- Eur počas kalendárneho roka. Do registra je reálne potrebné zapísať sa ešte pred uzatvorením samotnej zmluvy, napríklad so štátom, pričom však platí prechodné obdobie do 31.7.2017 na zmluvy uzatvorené pred účinnosťou zákona. Toto prechodné obdobie platí aj pre tie subjekty, ktoré boli evidované v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Dátum 31.7.2017 platí aj pre niektoré subjekty, ktoré majú zákonnú povinnosť zapísať sa do novovzniknutého RPVS, napríklad tie, ktoré majú banské oprávnenie, oprávnenie pre geologické práce, výrobcovia energií atď.
Zapísať do registra sa dá iba pomocou oprávnenej osoby, medzi ktoré boli zaradení aj advokáti. Táto osoba je zodpovedná za to, že vykonala dostatočné a svedomité zisťovanie konečných užívateľov výhod podnikateľského subjektu a týchto identifikovala v tzv. verifikačnom dokumente. Aj pre oprávnenú osobu sú v prípade porušenia povinností v zákone stanovené veľmi vysoké sankcie, z uvedeného dôvodu túto činnosť mnoho advokátov (ale aj notárov a audítorov) nechce vykonávať. Naša advokátska kancelária túto službu poskytuje, pritom postupuje tak, aby v prípade kontroly pravdivosti zapísaných údajov (ktorú môže začať súd na návrh ale aj bez návrhu) bolo už na základe verifikačného dokumentu zrejmé, že konečných užívateľov výhod sme určili na základe dôkladného preverovania všetkých dostupných zdrojov, čo chráni nielen oprávnenú osobu, ale aj samotného partnera verejného sektora. Z uvedeného dôvodu si skutočnosti overujeme aj nahliadnutím do registrového spisu, potvrdením od bánk, vyžiadaním dokladov zo zbierky listín, a inými dostupnými spôsobmi.
V prípade, že má Vaša spoločnosť záujem o zápis do RPVS na základe profesionálne pripraveného verifikačného dokumentu, neváhajte nás kontaktovať za účelom konzultácie a vypracovania cenovej ponuky. Keďže však určite oceníte aj uvedenie základných cien, za zápis do RPVS pre jednoduchú právnickú osobu (1 stupeň vlastníckej štruktúry, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným alebo dvomi spoločníkmi, fyzické osoby) je orientačná cena 400,- Eur a následne 200,- Eur za povinné každoročné overovanie k 31.12. resp. 300,- Eur za dve overovania k 30.6. a k 31.12 kalendárneho roku (k potrebe priebežného overovania pozrite § 11 ods. 2 a ods. 3 zákona o RPVS).

Categories: všeobecné

Comments are closed.