Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v týchto oblastiach:

Trestné právo

  1. Právo na obhajobu je základným ľudským právom a je zaručené ako vnútroštátnymi, tak aj medzinárodnými predpismi. Žiaľ, v podmienkach SR je toto právo zo strany orgánov činných v trestnom konaní nie vždy dodržiavané. Pokiaľ sa stanete podozrivým zo spáchania trestného činu a nemáte advokáta, Vaše právo na obhajobu je značne sťažené, často až znemožnené. Naša advokátska kancelária sa postará, aby boli všetky práva, ktoré Vám v trestnom konaní patria, dôsledne uplatňované, a to už v prípravnom konaní. Poskytujeme poradenstvo a obhajobu v celom trestnom konaní, ako aj pri výkone trestu.
  2.  Právne predpisy zaručujú významné práva aj poškodenému trestným činom. Aj v tomto prípade žiaľ platí, že domôcť sa týchto práv bez profesionálnej pomoci advokáta býva niekedy zložité, až nemožné. Policajti si často uľahčujú prácu a odmietajú trestné oznámenia, hoci sa zjavne jedná o trestný čin. Taktiež náhrada škody v trestnom konaní je skôr výnimkou ako pravidlom, a to aj vtedy, keď na takýto postup nie je žiadny dôvod. Advokátska kancelária poskytuje pomoc poškodeným od podania trestného oznámenia až po právoplatné skončenie trestného konania.

Obchodné spoločnosti a vymáhanie pohľadávok

  1. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu naša kancelária poskytuje právne služby pri zakladaní a zmenách obchodných spoločností za ceny porovnateľné s internetovými poskytovateľmi týchto služieb, pričom v cene je aj osobná konzultácia pre zvolenie najvýhodnejšej formy pre Vaše podnikanie, resp. úprava zakladajúcich dokumentov podľa Vašich kritérií. V prípade záujmu vieme poskytnúť spoločnosti sídlo a v spolupráci s web dizajnérom aj priaznivú cenu za vytvorenie web stránky podľa Vašich predstáv.
  2. Zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok od zaslania výzvy advokátskej kancelárie na zaplatenie cez podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a prípadnom neskoršom zastupovaní v klasickom konaní až do podania návrhu na exekúciu. Okrem prípadu, že dlžník zaplatí hneď na výzvu advokáta (v tomto prípade si účtujeme odmenu na základe predchádzajúcej dohody, od 2 do 10%) cenu za právne služby zaplatí v konečnom dôsledku dlžník. V prípade, že sa to javí ako oprávnené, pripravíme súčasne trestné oznámenia, najmä keď sa jedná o podozrenia z trestných činov podvodu, sprenevery, poškodzovania resp. zvýhodňovania veriteľa.

Obchodné a občianske právo

  1. Vypracovávanie všetkých typov zmlúv, ich pripomienkovanie, právne analýzy, príprava podaní a žalôb (medzi inými určovacie žaloby, žaloby na vyporiadanie podielového resp. bezpodielového spoluvlastníctva, spotrebiteľské žaloby, žaloby na náhradu škody na zdraví, atď), vypracovávanie ústavných sťažností (najčastejšie pre prieťahy v súdnom konaní).
  2. Zastupovanie klienta v súdnych konaniach (v prvostupňových, odvolacích ako aj dovolacích, prípadne v konaní o ústavnej sťažnosti pred ÚSSR), zastupovanie v sporoch s orgánmi štátnej správy pri vymáhaní škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím resp. nesprávnym úradným postupom, zastupovanie pred ÚS SR.

Rodinné právo, správne a pracovné právo

  1. Rodinné spory bývajú často najcitlivejšou oblasťou, ktorá je upravená právom, preto, je okrem profesionálneho právneho poradenstva pre nás veľmi dôležitý aj ľudský a osobný prístup ku klientom. V rodinnom práve poskytujeme komplexné právne zastupovanie od rozvodového konania, po konanie o starostlivosti o maloleté deti (zverenie maloletých do osobnej alebo striedavej starostlivosti, určenie resp. zákaz styku, výživné a jeho zvýšenie resp. zníženie), náhradnú starostlivosť a osvojenie.
  2. Práve poradenstvo v oblasti správneho práva podľa správneho poriadku, zastupovanie v daňovom, katastrálnom, stavebnom konaní, v konaní o priestupkoch, ako aj v konaniach pred úradmi miestnej samosprávy (napr. mestský úrad, samosprávny kraj). V pracovnom práve je to najmä príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, právnych dokumentov týkajúcich sa ukončenia pracovného pomeru, zastupovanie v súdnom konaní pri konaní o náhrade mzdy, zodpovednosti za škodu či neplatného ukončenia pracovného pomeru. Poskytujeme aj poradenstvo v čoraz častejšie sa vyskytujúcich sporoch v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.