V trestnom práve sa často rozhoduje o jednom z najzákladnejších ľudských práv, práve na slobodu. Ale nie je to len hroziaca strata slobody, trestné konanie výrazne ovplyvňuje život účastníka tohto konania, najmä obvineného už od jeho začatia. Nezriedka dochádza k útokom na ľudskú dôstojnosť obvineného, už samotné vznesenie obvinenia môže privodiť problémy v rodine, v práci. Laická verejnosť, ale ani média, ktoré o rôznych prípadoch informujú, nerozlišujú jednotlivé štádiá trestného konania, nerozumejú ich významu a rešpektovanie prezumpcie neviny im zvyčajne nič nehovorí. Čo je však horšie, ani orgány činné v trestnom konaní (policajný orgán a prokuratúra) často práva obvineného nerešpektujú a nezachovávajú základné zásady trestného konania. Koľko krát sme už počuli a o trestných konaniach, ktoré bez zjavných príčin trvajú niekoľko rokov, pričom stále nie je podaná obžaloba? Právo na rýchle konanie je pritom garantované ako medzinárodnými, tak aj vnútroštátnymi predpismi, trestný poriadok nevynímajúc. V SR je neúmerná dĺžka trestného konania čo sa týka počtu sťažností najviac napádaná na Ústavnom súde, resp. na ESĽP (treba povedať, že vo väčšine prípadov je potom rozhodnuté v prospech sťažovateľa, ESĽP niekedy dokonca považuje peňažnú náhradu škody priznanú ÚSSR za nedostatočnú). Prečo je teda pre obvineného rýchle trestné konanie dôležité? Celkom zjavné je to v prípade väzby. Väzba obmedzuje práva postihnutej osoby najvýraznejšie, ešte viac ako prípadný výkon trestu v klasickom väzení. Okrem obmedzenia slobody obvineného je to najmä podstatne sťažená možnosť obstarávania dôkazov v jeho prospech. Musí sa tu v plnej miere spoliehať na svojho advokáta, čo v prípade advokátom stanovených ex offo býva niekedy problém (súčasný systém ustanovovania advokátov súdom rozoberieme v inom článku). V podmienkach SR je väzba ako aj jej predlžovanie často “automatické”. Samozrejme niekedy má väzba význam, niekedy je však jej ukladanie zo strany súdu priam absurdné. Aj o tom inokedy. V prípadoch väzby by mali OČTK postupovať obzvlášť promptne. Ale niekedy je to skôr naopak. Keď je obvinený v cele majú OČTK pocit, že teraz je ten čas všetko si pekne pripraviť. Niekedy vykonštruovať. Nátlak na obvineného, či snaha o ovplyvňovanie svedkov (“pozrite on už sedí, takže buď budete svedčiť proti nemu alebo pôjdete sedieť s ním”) nie sú ničím výnimočným. Každý potrebuje výsledky. A najľahšie sa výsledky dostavujú v relatívne jednoduchých prípadoch. Prípadoch ktoré trvajú celé roky a zatial obvinený čaká na spravodlivý  proces. Nie je to ale iba väzba, pre ktorú by mal byť obvinený čo najskôr postavený pred súd. Ako už bolo spomínané, po vznesení obvinenie sa v našej spoločnosti hľadí na obvineného, akoby už bol právoplatne odsúdený. A nebodaj si zoberie advokáta (“keď potrebuje fiškála, určite musí mať za ušami”). Pre človeka nastávajú okamihom vznesenia obvinenia zvyčajne problémy. Najhoršia je neistota. Samozrejme, úplne najhoršia je neistota nevinného obvineného. Nie, nikto netvrdí, že všetci obvinení, ani ich väčšina je nevinných. Avšak, keďže v SR sú ľudia obviňovaní ako na bežiacom páse, často bez relevantných dôkazov, takých prípadov je veľa. Viac ako sa na právny štát sluší. Priraďme k tomu mieru korupcie, ktorá ako v polícii, tak na prokuratúre vládne. Korupciu spoločnosťou aspoň tušenú, ktorá spriada svoje nitky až po najvyššie miesta (za korupciu je nutné pokladať aj politické a rodinkárske preferovanie, nielen branie peňažného úplatku). U obvinených potom vládne skutočná právna neistota, ktorú s jemnou nadsádzkou môžeme charakterizovať ako lepší hrozný koniec, ako hrôza bez konca. Preto sa často vzdáva svojich práv, najmä práva dať sa v konaní zastupovať advokátom. Hoci je to práve advokát, ktorého aktívna účasť v konaní núti OČTK, aby postupovali v súlade so zákonom. A by som nezabudol, je tu ešte jeden dôvod prečo by malo byť trestné konanie rýchle. Hodnovernosť dôkazov  a ich možné znehodnotenie. Toto je asi aj jediný dôvod, pre ktorý by sa aj OČTK mali snažiť vec čo najrýchlejšie predložiť pred súd. Pokiaľ však bude súd tolerovať dôkazy OČTK ktoré nezodpovedajú bezprostrednosti, ústnosti a kontradiktórnosti konania pre súdom,OČTK budú mať stále čas. A najmä o zásade kontradiktórnosti trestného konania bude nasledujúci článkok.

Categories: všeobecné

Comments are closed.