Odmena advokáta a spôsob jej určenia je primárne vecou dohody s klientom. Predpisom, ktorý upravuje jednotlivé spôsoby odmeny ako aj výšku tarifnej odmeny (spolu s tým, čo je považované za úkon právnej služby) je vyhláška MSSR č. č. 655/2004 Z.z., vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (tu by som chcel link na vyhlášku).

V niektorých prípadoch (napr. vyhotovenie zmluvy) je určenie výšky odmeny pomerne jednoduché, v iných, najmä tých ktoré končia sporovým konaním na súde je určenie výšky konečnej odmeny takmer nemožné (okrem prípadu, že sa dopredu dohodne paušálna odmena za úplné vybavenie celej veci). Uvedené platí obzvlášť pre trestné veci, kde je dopredu určiť počet výsluchov resp. hlavných pojednávaní takmer nemožné.
Advokátska kancelária poskytuje právne služby tak, aby klient od začiatku vedel s akými finančnými výdavkami má počítať, a aby si mohol zvoliť pre seba najvhodnejšiu formu odmeny (s návrhom najvýhodnejšej varianty pre klienta). Nebojte sa dopredu kontaktovať advokáta, ktorý Vám v čo najkratšom čase oznámi koľko by ste za požadovanú právnu službu zaplatili (buď telefonicky alebo emailom, môžete využiť aj formulár v časti kontakty). V advokátskej kancelárii si je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

  • tarifná odmena: výška odmeny závisí od reálne vykonaných úkonov právnej služby, pričom výška odmeny za jeden úkon je daná vyššie uvedenou vyhláškou, v odôvodnených prípadoch môže byť na základe dohody znížená (advokát klientovi na začiatku zmluvného vzťahu oznámi predpokladaný predbežný počet úkonov, o nevyhnutnosti ďalších úkonov budeme klienta vždy informovať). Tarifnú odmenu využívame najmä v trestných a rodinných veciach
  • paušálna odmena: buď ako odmena za poskytovanie služieb v určitom časovom období, resp. na neurčitý čas (výhodná napr. pre obchodné spoločnosti s väčším množstvom právnych../….vyžadujúcich dlhodobé zastupovanie), alebo ako odmena za úplné vybavenie veci (napr. spísanie zmluvy, založenie spoločnosti), prípadne právoplatné ukončenie sporu (napr. vzhľadom k hodnote predmetnej veci by bola tarifná odmena neprimerane vysoká)
  • podielová odmena: vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom sporu (využíva sa najmä v prípadoch, kde je výsledok sporu značne neistý, resp. konečná výška je ťažko predvídateľná, napr. pri žalobách na ochranu osobnosti, na náhradu škody)
  • hodinová odmena: podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby (najmä keď základ poskytnutej právnej služby tvoria konzultácie s klientom a rokovania s protistranou)
Categories: slider

Comments are closed.