1. Zavedenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Omeškaním dlžníka vzniká od 1. februára 2013 veriteľovi okrem nárokov na úroky z omeškania prípadne náhradu škody spôsobenej omeškaním aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením. Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je 40 eur jednorazovo bez [...]

Read More 0 like Komentáre sú deaktivované

V trestnom práve sa často rozhoduje o jednom z najzákladnejších ľudských práv, práve na slobodu. Ale nie je to len hroziaca strata slobody, trestné konanie výrazne ovplyvňuje život účastníka tohto konania, najmä obvineného už od jeho začatia. Nezriedka dochádza k útokom na ľudskú dôstojnosť obvineného, už samotné vznesenie obvinenia môže privodiť problémy v rodine, v práci. Laická verejnosť, ale ani média, ktoré o rôznych prípadoch informujú, nerozlišujú jednotlivé štádiá trestného [...]