Dňa 1.2.2017 sa stal účinným nový zákon č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. protischránkový zákon. Na základe uvedeného zákona vzniká povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) pre mnohé podnikateľské subjekty, najmä tie, ktoré získavajú finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov alebo sa zúčastňujú verejných obstarávaní. Partneri verejného sektora sú definovaní v § 2 ods. [...]

Read More 0 like Komentáre sú deaktivované

1. Zavedenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Omeškaním dlžníka vzniká od 1. februára 2013 veriteľovi okrem nárokov na úroky z omeškania prípadne náhradu škody spôsobenej omeškaním aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením. Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je 40 eur jednorazovo bez [...]

Read More 0 like Komentáre sú deaktivované

V trestnom práve sa často rozhoduje o jednom z najzákladnejších ľudských práv, práve na slobodu. Ale nie je to len hroziaca strata slobody, trestné konanie výrazne ovplyvňuje život účastníka tohto konania, najmä obvineného už od jeho začatia. Nezriedka dochádza k útokom na ľudskú dôstojnosť obvineného, už samotné vznesenie obvinenia môže privodiť problémy v rodine, v práci. Laická verejnosť, ale ani média, ktoré o rôznych prípadoch informujú, nerozlišujú jednotlivé štádiá trestného [...]